en   sk  

Polsko-Słowacki Program

Wczesnego Wykrywania

Raka Płuca

Referaty

Zakopiańskie Sympozjum „Postępy w Pulmonologii i Torakochirurgii” Polsko-Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca.

Sympozjum odbyło się w dniach 13-15.06.2013 roku w Zakopanem. Wzięło w nim udział 150 osób z Polski i Słowacji.

I dzień: 13. 06. 2013

1) Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Centrum hrudníkovej chirurgie. - MUDr. J. Muri,. MUDr. D. Piovarči
Autorzy przedstawili historię Szpitala w Vyżnych Hagach od czasu jego powstania w 1941 roku do czasów obecnych, sylwetki lekarzy tworzących tą historię oraz ich największe dokonania medyczne. Obecnie szpital jest największym i najnowocześniejszym szpitalem zajmującym się chorobami płuc na Słowacji.
2) Primárny karcinóm pľúc. Epidemiológia, diagnostika a liečba J. Muri, D. Piovarči, J. Vecanová, S. Rybárová.
Autorzy przedstawili dane statystyczne dotyczące występowania rak płuc na Słowacji oraz nowoczesne metody jego diagnostyki i leczenia.

Dr Jozef Muri (SK)

3) Rak płuca - aktualne dane epidemiologiczne dla Polski z uwzględnieniem obszaru Euroregion Tatry. Dr med. Wojciech Czajkowski Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, SPSSCh Zakopane, Polska.
Autor przedstawił dane dotyczące zachorowalności na raka płuc u obu płci w Polsce . Osobno przedstawił dane dotyczące województwa małopolskiego oraz powiatów wchodzących w skład Euroregionu Tatry czyli nowotarskiego, tatrzańskiego i nowosądeckiego.
Konkluzją wykładu było potwierdzenie celowości stosowania programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka płuc w celu uzyskania zwiększenia operacyjności nowo wykrytych przypadków raka płuc.

Dr Wojciech Czajkowski (PL)

4) Polski Rejestr Raka Płuca a programy wczesnego wykrywania raka płuca w Polsce
Dr med. Piotr Rudziński specjalista torakochirurg z Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Autor przedstawił zasady funkcjonowania Polskiego Rejestru Raka Płuc, który powstał w 2005 roku w Instytucie Gruźlicy w Warszawie. Jest to baza danych gromadząca wszelkie informacje dotyczące diagnostyki i leczenia wszystkich operowanych w Polsce raków płuca ze wszystkich ośrodków torakochirurgicznych w Polsce. Rejestr stał się podstawowym źródłem informacji o skali potrzeb wprowadzania programów wczesnego wykrywania raka płuc w Polsce.

Dr Piotr Rudziński (PL)

5) Możliwości współpracy transgranicznej w diagnostyce i leczeniu raka płuca - telepatologia, telekonsultacje kliniczne.
Dr med. Juliusz Pankowski – pulmonolog, specjalista patomorfolog z Pracowni Histopatologicznej Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem jako pierwszy w Polsce wykorzystał możliwości techniki cyfrowej i internetu do rutynowej diagnostyki mikroskopowej raka płuca oraz konsultacji specjalistycznych onkologiczno - torakochirurgicznych.
Autor przedstawił zasady techniczne działania mikroskopów cyfrowych funkcjonujących w sieci internetowej umożliwiających postawienie natychmiastowej diagnozy mikroskopowej raka płuca przez patologa znajdującego się w dowolnym miejscu na świecie. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza kiedy zachodzi potrzeba szybkiej diagnozy zmiany pobranej w czasie operacji i decydującej o rozległości zabiegu– jest to tak zwane badanie śródoperacyjne. Od 2007 roku czyli od czasu wdrożenia tej metody w zakopiańskim szpitalu wykonano już ponad 1000 takich badań , a ich trafność była porównywalna z badaniami wykonywanymi stacjonarnie
Od kilku lat Oddział Torakochirurgii Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem ściśle współpracuje z Centrum Onkologii w Gliwicach konsultując i operując chorych z nowotworami płuc i przerzutami nowotworowymi w obrębie klatki piersiowej. Od 2012 roku konsultacje odbywają się w formie telekonferencji pomiędzy tymi szpitalami.
Jednym z ważniejszych punktów podsumowania prezentacji było ukazanie możliwości współpracy transgranicznej pomiędzy szpitalami w Zakopanem i Vysnych Hagach w przedstawionym zakresie.

Dr Juliusz Pankowski (PL)

II dzień: 14. 06. 2013

1) Program wczesnego wykrywania raka płuca w województwie pomorskim
Prof. dr hab. med. Witold Rzyman kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej - Gdański Uniwersytet Medyczny
Autor przedstawił wyniki przesiewowego programu wczesnego wykrywania raka płuca w woj. Pomorskim, który przeprowadzono w latach 2009-2011 dla palaczy w wieku 50-75 lat. Metodą niskodawkowej tomografii komputerowej przebadano 8649 osób. Raki płuc wykryto u 1,05% chorych z tego 64% w stadium I (wczesnym). Koszt wykrycia jednego przypadku raka płuc w ramach Programu wyniósł 35 803,50 PLN

Prof. Witold Rzyman (PL) ( na pierwszym planie)

2) Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc w Szczecinie
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Autor był pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego w Polsce przesiewowego program wczesnego wykrywania raka płuc. Program rozpoczął się w 2008 roku i trwa do chwili obecnej. Finansowanie pochodzi z budżetu miasta Szczecina. Badaniami są objęci mieszkańcy Szczecina, palący co najmniej 20 papierosów dziennie od 20 lat oraz byli palacze w wieku 55-65 lat. W latach 2008-2011 w ramach programu wykonano niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej u 15020 osób. Raka płuc wykryto u 120 osób z tego 77 (64%) nadawało się do radykalnego leczenia operacyjnego. Koszt wykrycia 1 raka wyniósł ok. 40000PLN.

Prof. Tomasz Grodzki (PL) (na pierwszym planie)

3) Leczenie ciężkiej astmy: metody farmakologiczne
Prof.dr hab. Krzysztof Sładek Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Klatki Piersiowej
Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Autor przedstawił definicję oraz kryteria rozpoznania i oceny ciężkiej postaci astmy oskrzelowej. Głównym tematem pracy było przedstawienie najnowszych terapii stosowanych w ciężkich postaciach astmy oskrzelowej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej kuracji biologicznej humanizowanymi przeciwciałami monoklonalnymi oraz przeciwciałami anty-IgE. Omówił sposób działania leków i kryteria włączenia do programu lekowego finansowanego w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz przeciwwskazania do stosowania tej terapii.

Prof. Krzysztof Sładek (PL)

4) Leczenie ciężkich postaci astmy oskrzelowej metodami
dr hab. med. Jerzy Soja II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM Klinika Pulmonologii
Autor przedstawił nową metodę inwazyjną – termoplastykę oskrzelową z użyciem sprzętu endoskopowego. Metoda polega na trwałym zniszczeniu mięśniówki gładkiej oskrzeli w celu zmniejszenia nasilenia skurczu oskrzeli w przebiegu ciężkiej astmy przy zachowaniu zdolności do pełnej regeneracji pozostałych struktur ściany oskrzeli.
Metoda ta może stanowić cenne uzupełnienie leczenia farmakologicznego w wybranych grupach chorych na astmę.

Dr hab. med. Jerzy Soja (PL)

5) Výsledky programu“ Včasná diagnostika karcinómu pľúc” v slovenskej časti Euroregiónu Tatry
Ewa Teresa Černá- Oddelenie pneumológie a ftizeológie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
Autorka przedstawiła założenia logistyczne i medyczne oraz wstępne wyniki po 150 badaniach tomografii komputerowej pacjentów objętych programem w słowackiej części Euroregionu Tatry.

Dr Ewa Cerna (SK)

6) Polsko-Słowacki program wczesnego wykrywania raka płuc
lek. med. Tomasz Polewczyk Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem. Autor przedstawił założenia logistyczne i medyczne oraz wstępne wyniki po 150 badaniach tomografii komputerowej pacjentów objętych programem w polskiej części Euroregionu Tatry.

lek. med. Tomasz Polewczyk (PL)

7) Porażenie fałdów głosowych – metody leczenia
dr hab. n. med. Jarosław Markowski – Klinika Laryngologii ŚUM Katowice
Autor przedstawił własne doświadczenia w nowoczesnych metodach leczenia porażenia fałdów głosowych w przebiegu różnych schorzeń i jako powikłania po zabiegach operacyjnych w obrębie szyi i śródpiersia.

Dr hab. n. med. Jarosław Markowski (PL)

8) POChP a przeszczepy płuc.
Prof. dr hab. Paweł Śliwiński - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Autor poruszył problem małej dostępności leczenia metodami chirurgicznymi, w tym transplantacjami płuc dla pacjentów z przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną (POChP) w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy i USA.

Prof. Paweł Śliwiński (PL)

9) Przeszczep płuc – nową szansą leczenia chorych w XXI wieku w Polsce.
Dr hab. Dariusz Jastrzębski – Klinika Chorób Płuc - Zabrze
Autor ukazał możliwości i ograniczenia w przeszczepach płuc oraz przedstawił perspektywy dalszego rozwoju transplantologii płuc w Polsce.

Dr hab. Dariusz Jastrzębski (PL)

10) Przeszczepianie płuc – doświadczenia zabrzańskie
Jacek Wojarski, Sławomir Żegleń, Marek Ochman, Wojtek Karolak, Ewa Kucewicz, Marian Zembala -Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Autor przedstawił historię przeszczepiania płuc na świecie i w Polsce oraz aktualne możliwości i perspektywy w tym zakresie.

Dr Jacek Wojarski (PL)

Uczestnicy sympozjum z Polski i Słowacji zgodnie podkreślali, że oprócz wysokiego poziomu naukowego jego wielką zaletą była możliwość szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń.


Polsko-Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

Strona była odzwiedzona już razy