en   sk  

Polsko-Słowacki Program

Wczesnego Wykrywania

Raka Płuca

Działania projektowe

Działania w ramach projektu pn. „Polsko- Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc na obszarach pogranicza”:

I. Powołanie oraz spotkanie Polsko- Słowackiego Zespołu Projektowego w Zakopanem. Otwarcie projektu, opracowanie programu, harmonogramu i sposobu przeprowadzania badań (ustalenie zasad rekrutacji, stworzenie formularzy do badań do uzupełniania przez pacjentów i lekarzy, opis programu wdrażania projektu).
II. Wdrożenie Polsko- Słowackiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc- przeprowadzenie badań tomografii komputerowych skierowanym pacjentom u Partnerów. Bieżący monitoring, konsultacje.
III. Spotkanie Zespołu Projektowego na Słowacji. Posumowanie wyników badań. Przygotowanie prezentacji na temat badań i ich wyników przez Partnerów. Przygotowanie naukowe i organizacyjne Sympozjum.
IV. Sympozjum w Zakopanem z udziałem przedstawicieli i prelegentów ze strony Polskiej i Słowackiej. W programie Sympozjum zostały ujęte tematy dotyczące Polsko- Słowackiego Programu. Zaprezentowano również prace dotyczące najnowszych osiągnięć diagnostycznych i leczniczych w raku płuca i innych schorzeniach układu oddechowego. Nowością zwłaszcza dla strony słowackiej były wykłady i panel dyskusyjny na temat przeszczepów płuc, który prowadzili specjaliści z obydwu polskich ośrodków przeprowadzających takie operacje Zabrza i Szczecina.
Wszystkie prezentacje odbyły się z udziałem tłumacza - lekarza pulmonologa z profesjonalną znajomością zagadnień medycznych. Prelegenci w ramach projektu wygłosili wykłady bezpłatnie. Program sympozjum z krótkim omówieniem poruszanych tematów przedstawiony zostanie w części medycznej niniejszej publikacji.
V. Opracowanie przez obu Partnerów:
1) publikacji ogólnodostępnej złożonej z części informacyjnej i naukowej dotyczącej Programu (teksty, skład, tłumaczenia w 3 językach(pl-sk-ang) i wydanie). Dystrybucja publikacji. Spotkanie Zespołu Projektowego w Zakopanem.
2) publikacji w czasopiśmie medycznym polskim lub słowackim przedstawiającej szczegółowe wyniki Programu w aspekcie fachowym. W tym przypadku czas pojawienia się publikacji w druku jest nieprzewidywalny bo zależny od cykli wydawniczych, zwykle kwartalnych, i kolejności zgłoszeń poszczególnych artykułów.
VI. Wykonanie podstrony internetowej projektu na temat Programu oraz jego wyników. Promocja projektu w prasie i na portalach. Szeroko zakrojona akcja promocyjna na temat profilaktyki badań wśród mieszkańców pogranicza Polsko- Słowackiego. Ogłoszenia płatne w prasie po 2 u Partnerów oraz promocja bezkosztowa na portalach medycznych m.in. eskulap.pl, termedica.pl, oraz papierowe, Puls Medycyny.
VII. Rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu. Ustalenie zasad kontynuacji współpracy.

Efekt i oddziaływanie transgraniczne

Projekt ma oczywisty efekt społeczny i oddziaływanie transgraniczne które jest widoczne na każdym etapie jego realizacji.

Po pierwsze, realizacja projektu stworzyła trwałe struktury współpracy pomiędzy partnerami Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. O Sokołowskiego w Zakopanem oraz Narodowym Instytutem Gruźlicy, Chorób Płuc i Chirurgii Klatki Piersiowej w Wyżnych Hagach. Projekt stanowił wznowienie współpracy szpitali która została przerwana a której znaczenie dla rozwoju obydwu ośrodków jest nieocenione. Realizacja wspólnego projektu naukowego i wykonanie tych badań oraz wymiana doświadczeń środowisk naukowych ma wymierne efekty dla wdrażania nowych metod leczenia raka płuc w obydwu szpitalach. Ugruntowaniem tych działań podjętych w celu opracowania międzynarodowego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc było podpisanie umowy współpracy pomiędzy szpitalami, która będzie kontynuowana w przyszłości.

Po drugie, opracowanie naukowe programu, kwalifikacja pacjentów i przeprowadzenie badań tomografem komputerowym u każdego z partnerów ze względu na wysokospecjalistyczną dziedzinę medycyny wymagało ciągłych konsultacji środowisk medycznych z Polski i Słowacji szczególnie na etapie interpretacji i podsumowania wyników. Działania te przyczyniły się do zniwelowania barier w kontaktach środowiska medycznego po obu stronach granicy.

Po trzecie, poprzez organizację Sympozjum i udział lekarzy torakochirurgów, pulmonologów, radiologów, onkologów, patologów i innych specjalności z Polski i Słowacji nastąpiła integracja, transfer wiedzy, przenoszenie dobrych praktyk na temat sposobów leczenia chorób płuc w szczególności nowotworów płuc po obu stronach granicy. Warto dodać , że w organizowanym Sympozjum wzięli udział lekarze nie tylko z obu ośrodków realizujących projekt, ale wzbudziło ono żywe zainteresowanie lekarzy z całej Polski. Projekt przyczynił się do zacieśnienia i utrwalenia współpracy pomiędzy partnerami co stworzyło szansę na kontynuację współpracy przy realizacji innych projektów w przyszłości.

Po czwarte, transgraniczność projektu widoczna była na każdym etapie jego realizacji. Ze względu na wysoką trudność tematyki począwszy od etapu przygotowań Dyrekcja i lekarze ze szpitala w Zakopanem i Wyżnych Hagach w celu stworzenia koncepcji projektu nawiązali współpracę już kilka miesięcy wcześniej.. Przedmiot projektu wymagał wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej i naukowej w tym zakresie, stąd wszystkie działania zostały wypracowane wspólnie i tak też były realizowane.

Ponadto realizacja projektu ma znaczące oddziaływanie transgraniczne na społeczności przygraniczne. Nie tylko poprzez skierowanie, a następnie przebadanie znaczącej liczby osób z grup ryzyka z Polski i Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych, ale również poprzez szeroko zakrojoną kampanię promocyjną (prasa, portale internetowe, strona internetowa, publikacja) na temat profilaktyki zdrowotnej i znaczenia badań w kierunku wczesnego wykrywania raka płuc co przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców pogranicza Polsko- Słowackiego w tym zakresie. Należy przypuszczać, że przełoży się to na zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia pacjentów z grupy ryzyka.

Trwałość produktów i rezultatów projektu została zapewniona przez 5 lat od jego zakończenia. Trwałość rezultatów projektu została zapewniona w głównej mierze na podstawie podpisanego podczas Sympozjum porozumienia umowy współpracy pomiędzy szpitalami: Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc im. O Sokołowskiego w Zakopanem oraz Narodowym Instytutem Gruźlicy, Chorób Płuc i Chirurgii Klatki Piersiowej w Wyżnych Hagach. W ramach tej umowy szpitale będą zacieśniać współpracę poprzez wymianę doświadczeń, staże naukowe i wzajemne konsultacje lekarzy torakochirurgów, onkologów, pulmonologów. Jako główne tematy współpracy określono rozwijanie różnych sposobów profilaktyki raka płuc szczególnie w populacji przygranicznej , wspólne poszukiwania możliwości rozszerzenia programu wczesnego wykrywania raka płuc , szkolenia w zakresie nowych technik diagnostycznych i leczniczych stosowanych w chorobach płuc i narządów klatki piersiowej.

Podpisanie umowy o współpracy: 13.06.2013 od lewej: dyr. Allena Gallowa, dyr. Jozef Porac, dyr. Marcin Zieliński, dyr. Helena Brzozowska.


Polsko-Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

Strona była odzwiedzona już razy