O Projekcie

Realizacja przedsięwzięcia stanowiła optymalne rozwiązanie aktualnych problemów szpitala i przyczyniła się do poprawy jego infrastruktury technicznej oraz umożliwiła zakup odpowiedniego wyposażenia, opartego na nowoczesnych technologiach dostępnych na rynku a co za tym idzie rozszerzyła możliwości leczenia pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej.

Realizacja projektu doprowadziła, zarówno do poprawy jakości usług medycznych, jak i dostosowała ośrodek do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Zakres realizacji przedsięwzięcia obejmował prace adaptacyjno-budowlane (dostosowanie budynku do wymogów przepisów prawa), zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, prace termomodernizacyjne budynku.

Jak dodaje Z-ca Dyrektora Pani Helena Brzozowska Pozyskany sprzęt specjalistyczny przyczynił się do szybszej diagnostyki i poprawy warunków leczenia oraz zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego. Dzięki tym funduszom Szpital jako pierwszy w Polsce wykorzystał w codziennej pracy klinicznej technikę telepatologii za co otrzymał nagrodę Pulsu Medycyny. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Szpital ma kolejne plany na następne projekty.


„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 numer projektu: MRPO.06.03.01-12-081/08.

Strona była odzwiedzona już razy