Wstęp do projektu.


Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny im dr. O Sokołowskiego w Zakopanem zrealizował projekt np. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.

Projekt realizowany w ramach Małopolski ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nr MRPO.06.03.01-12-081/08. Działanie: 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat A. Ochrona zdrowia. Okres realizacji 16.01.2007- 28.02.2014. Wartość projektu opiewała na kwotę 9.359.521,51 z czego kwota 4.865 660,64 zł stawiła wartość dofinansowania.

Dr hab. med. Marcin Zieliński


„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 numer projektu: MRPO.06.03.01-12-081/08.

Strona była odzwiedzona już razy