Działania projektowe

Projekt obejmował realizację sześciu zadań. Zadaniem pierwszym był wykonanie prac budowlano- adaptacyjnych - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – które zakończono w 2008r. Przed uruchomieniem nowego oddziału w strukturze organizacyjnej Szpitala znajdowały się dwa bloki operacyjne i dział anestezjologii. Obecnie Szpital dysponuje własnym Oddziałem Intensywnej Terapii tzn. wydzielonym oddziałem szpitalnym, przeznaczonym dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Pomieszczenia przeznaczone na nowy Oddział zostały przystosowane do funkcjonowania w ramach intensywnej terapii. Przeprowadzone gruntowne prace remontowo-budowlane, obejmowały modernizację mediów w celu osiągnięcia wysokiej pewności zasilania, zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i efektywnego transportu. Realizacja zadania doprowadziła do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, wypełniając jednocześnie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Drugim zadaniem był zakup urządzeń na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii m.in. respiratory, łóżka do intensywnej terapii, materace przeciwodleżynowe i inne. Kolejnymi zadaniami był zakup urządzeń do Pracownia Anatomo- Histopatologicznej (m.in. mikroskopu konsultacyjnego, skanery) oraz Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Spirometrii (m.in. aparatura spirometryczna) oraz Bloku Operacyjnego (m.in. systemy elektrochirurgiczne, stoły operacyjne, )

Jednym z zadań był również zakup urządzeń do Pracownii Rtg i Ekg takich jak tomograf komputerowy. Ostatecznie Szpital zyskał 34 nowoczesne urządzenia.

Należy zaznaczyć iż realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy funkcjonowania Szpitala oraz poprawy jakości świadczonych usług. Właściwe funkcjonowanie możliwe jest pod warunkiem wyposażenia oddziałów i pracowni w specjalistyczny sprzęt medyczny. Ilość leczonych pacjentów, przeprowadzanych zabiegów operacyjnych i badań z roku na rok wzrasta. W ramach projektu Szpital pozyskał nowoczesną aparaturę medyczną, dostosowaną do standardów współczesnej medycyny i do wymogów istniejącego prawa.

Pozyskany sprzęt jest dostosowany do potrzeb Szpitala i zawiera najnowsze dostępne rozwiązania techniczne – w większości przypadków jest dostępny na rynku najwyżej od paru lat. W szczególności zakupiony 64 rzędowy tomograf komputerowy.

Ostatnim zadaniem było wykonanie termomodernizacji budynku Szpitala (powierzchnia użytkowa modernizowanego budynku: 3577m2) Ocena stanu technicznego wykazała konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku głównego. Zadanie to przyczyniło się do:

a) dostosowania obiektu do wymogów prawa

b) poprawienia jego stanu technicznego

c) oszczędności zużycia energii cieplnej

d) poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów

Projekt przez modernizację obiektu, służącego działalności w zakresie leczenia chorób układu oddechowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia wpłynął na ukształtowanie nowej jakości usług medycznych i zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez Szpital.


„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 numer projektu: MRPO.06.03.01-12-081/08.

Strona była odzwiedzona już razy